ABOUT THE PROJECT
O PROJEKTU
PARTICIPANTS
ÚČASTNÍCI
NAIM-BAS
SUPŠS VM
MAV
DKI KC "DVORECA"
FOTOGALERIE
KE STAŽENÍ
ABOUT THE PROJECT
O PROJEKTU

The project called "From Ancient to Modern times - Materials, Technologies and Preservation of Cultural Heritage" brings together three European Union countries - Czech Republic, Bulgaria and Romania. The idea for a mutual project was created in cooperation with the State Cultural Institute Cultural Centre" Dvoreca (DKI KC "Dvoreca") in Balchik, Bulgaria. Thanks to its contacts, we have gained other prestigious institutions such as the National Archaeological Institute with the Museum of the Bulgarian Academy of Sciences (NAIM-BAN) in Sofia, Bulgaria and the Museum of Visual Arts (MAV) in Galati, Romania.
DKI KC "Dvoreca" in Balchik, as a cultural institution, deals with the preservation and promotion of the European cultural heritage, NAIM-BAN in Sofia has a rich collection of Greek, Roman and Thracian artefacts and also has experts in technology and materials, used in ancient societies.  MAV in Galati owns a unique collection of modern art and its curators are experts in contemporary art materials.  Secondary Art Glass school, Valašské Meziříčí leads its students to use a variety of materials in their own works and educates them in the fields of culture and art. Through the interconnection of all the involved institutions, the main priorities of the project, which are - the social and educational value of the European cultural heritage and the deepening and strengthening of key competences in vocational training, will be fulfilled. The project will also strengthen the development and cooperation among cultural and artistic institutions in the frame of EU.
There will be 18 participants involved in the project - 2 teachers and 10 students from Secondary Art Glass School. The two teachers will lead the project and at the same time they will be accompanying persons and mentors of the students. The students will be selected from the 2nd year of all graduation courses of the school. Each partner will choose 2 experts, who will lead the individual project activities in particular countries.
During the project four international educational activities will take place in four work venues. The first activity will take place at NAIM-BAN, Sofia, BG and will be dedicated to ancient materials and technologies. The second activity is scheduled in MAV, Galati, RO and will focus on modern materials and approaches in artistic works. The next activity will be focused on preservation, restoration and promotion of cultural heritage and will be held at DKI KC "Dvoreca", Balchik, BG. The last activity will be held at Secondary Art Glass School, Valašské Meziříčí, The Czech Republic, where the results of previous activities will be presented at a final conference. This conference will have impact not only on the project participants, but also on all teachers and students of the school, on the professional and lay public.
The project will be managed by transparency and mutual trust among partners. The impact of the project is mainly seen in bringing together experts from different types of cultural institutions, teachers and students from three European Union countries, who together will learn about their cultures, cultural heritage and different approaches to artistic work  in their countries  and the use of diverse materials in art. We expect students to improve learning outcomes, to develop their personality  and to be motivated for lifelong learning, and  also to strengthen their  professional competencies.
The added value and long-term benefits of the project are seen in the creation of study materials that will be available for other art schools and for the public on the created website of the project. This will ensure the sustainability of the project after its completion.Projekt s názvem "Od antiky k moderně - materiály, technologie a uchování kulturního dědictví" spojuje tři země Evropské unie - Česko, Bulharsko a Rumunsko. Nápad na společný projekt vznikl ve spolupráci se Státním kulturním institutem "Kulturní centrum Dvoreca" (DKI KC "Dvoreca") v bulharském Balchiku. Díky jeho kontaktům jsme získali další prestižní instituce a to Národní archeologický institut s muzeem při bulharské akademii věd (NAIM-BAN) v Sofii v Bulharsku a Muzeum vizuálního umění (MAV) v Galati v Rumunsku.
DKI KC "Dvoreca" v Balchiku se jako kulturní instituce zabývá zachováním a propagací evropského kulturního dědictví; NAIM-BAN v Sofii disponuje bohatou sbírkou řeckého, římského a thráckého užitého umění a odborníky, kteří se specializují na technologie a materiály; MAV v Galati vlastní unikátní sbírku umění 20. století, a její kurátoři jsou odborníci na materiály současného umění; SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí vede žáky k využívání rozmanitých materiálů ve vlastní tvorbě a vzdělává je v oblastí kultury a umění. Propojením všech zúčastněných institucí se naplní hlavní priority projektu, a to sociální a vzdělávací hodnota Evropského kulturního dědictví a prohloubení a posílení klíčových kompetencí v odborném vzdělávání. Posílí se také rozvoj a spolupráce mezi uměleckými institucemi v EU.
Do projektu bude zapojeno celkem 18 účastníků. Za SUPŠ sklářskou VM se projektu zúčastní celkem 12 osob - 2 pedagogové, kteří jsou účastnící projektu a zároveň jsou doprovodnými osobami pro 10 žáků. Ti budou vybráni ze 2. ročníků uměleckých maturitních oborů. Ze zapojených partnerských organizací ze zúčastní vždy 2 odborníci, kteří povedou jednotlivé aktivity.
Během projektu proběhnou čtyři mezinárodní vzdělávací aktivity na všech pracovištích. První aktivita proběhne na NAIM-BAN, Sofie, BG a bude se věnovat antickým materiálům a technologiím. Druhá aktivita je naplánovaná v MAV, Galati, RO a je zaměřena na moderní materiály a přístupy v umělecké tvorbě. Další aktivita je zaměřena na zachování, restaurování a propagaci kulturního dědictví a bude se konat v DKI KC "Dvoreca", Balchik, BG. Poslední aktivita proběhne v SUPŠ sklářské VM, ČR, kde se budou prezentovat výstupy předchozích aktivit na pořádané konferenci, která bude mít dopad nejen na účastníky projektu, ale také na všechny pedagogy a žáky školy, odbornou i laickou veřejnost.
Projekt bude řízen metodou transparentnosti a vzájemné důvěry mezi partnery. Dopad spatřujeme hlavně ve spojení odborníků z různých typů kulturních institucí a pedagogů a žáků školy z třech států Evropské unie, vzájemné poznávání států, kultury a přístupů k práci v oblasti umění a používání rozmanitých materiálů. Pro žáky očekáváme zlepšení studijních výsledků, osobnostní rozvoj a motivaci k celoživotnímu učení, a posílení odborných kompetencí.
Přidanou hodnotu a dlouhodobý přínos projektu vidíme ve vytvoření studijních materiálů, které budou k dispozici pro další umělecké školy a pro veřejnost na zřízených webových stránkách. Tímto se zabezpečí udržitelnost projektu po jeho ukončení.  

<
autoři: Hofmannová Kateřina, Kolčeva Krasimira