ABOUT THE PROJECT
O PROJEKTU
PARTICIPANTS
ÚČASTNÍCI
NAIM-BAN
SUPŠS VM
MAV
DKI KC "DVORECA"
FOTOGALERIE
KE STAŽENÍ
ABOUT THE PROJECT
O PROJEKTU

The project "From Ancient to Modern times - Materials, Technologies and the Preservation of Cultural Heritage" was approved in 2018. It was  planned for 2 years. Due to the spread of the SARS-CoV-2 disease and pandemic measures, it was extended and completed  on 31 October 2021. The total duration of the project was 35 months instead of 24 months.
Secondary Art Glass school - Valašské Meziříčí (SUPŠ sklářská VM) has  been cooperating in Erasmus+ projects with the  Cultural Institute " Dvoreca" Balchik (DKI KC "Dvoreca"), Bulgaria for a long time. Thanks to this cooperation, the idea for this project was born and we established contacts with two other organizations that were interested in cooperation  with us and liked the concept of the project. We got important partners in Bulgaria, namely the Archaeological Institute and Museum of the Bulgarian Academy of Sciences (NAIM-BAN) and the Museum of Modern Art (MAV) in Galati, Romania. The partner organisations have thus contributed to the fulfilment of the planned objectives of the project. Each of the partners covered the period in which they specialise. The partner organisations involved two adult participants each, who formed a working team and implemented the project together. Two teachers specialising in languages and vocational subjects were involved in the project for the SUPŠ sklářská VM. NAIM-BAN nominated two archaeologists who lead archaeological teams and carry out research, a curator and an art historian as well as the director of the museum were involved in the project from MAV. DKI KC "Dvoreca" was represented by the director of the organisation and experts in the preservation and restoration of cultural monuments. In the project we set seven goals, which we managed to fulfil thanks to good cooperation. We focused on the development and further deepening of cooperation between art institutions in the European Union, the promotion of valuable art collections, familiarization with museum work, the transfer of experience from experts to project participants, to the educational programs of the school and back from participants to experts, increasing the professional competences of students and teachers, communication skills in a foreign language and increasing the prestige of institutions.
During the project we held two international project meetings (M1 and M2) and a total of seven international training activities. These were three combined VET pupil mobility activities (C1, C2, C3) and four short-term joint staff training activities (C4, C5, C6, C7). The training activities were linked in programme and content and were attended jointly by pupils of the  SUPŠ sklářská VM and representatives of the partners´ organisations. 
Activities C1 and C5 took place at NAIM-BAN, Sofia, Bulgaria. We focused on materials and technological processes from the ancient and medieval periods and, thanks to the participation of active archaeologists, we were able to investigate and work directly with archaeological finds. 10 pupils and 8 adult participants took part in the lectures and workshops.
The second block of educational activities was prepared by MAV, Galati, Romania - C2 and C6. The programme focused on 20th and 21st century modern art and the use of new and traditional materials and technological processes not only by artists but also in art school settings. The activities were attended by 12 pupils and 8 adult participants.
After an unplanned hiatus caused by the spread of the SARS-CoV-2 virus and a pandemic situation that made travel impossible, we had to reschedule the planned educational activities.
Finally, we manage to organise and realise the last activitivitis. The C3 and C7 training activities took place at the DKI KC "Dvoreca", Balchik, Bulgaria. They focused on the preservation of cultural heritage, the work of restorers and the use of IT technologies. The activities were attended by 11 pupils and 8 adult participants. Together with our partners, we agreed that one of the biggest impacts of the project was,  that it gave the participants the opportunity to learn about disciplines such as archaeology, museum studies and curating, and so broaden their career posibilities. Gaining new contacts, successful teamwork is a good basis for further projects within the EU and beyond.

Projekt "Od antiky k moderně - materiály, technologie a uchování kulturního dědictví" byl schválen v roce 2018 a plánován na 2 roky. Z důvodů šíření nemoci SARS-CoV-2 a pandemických opatření byl prodlužován a ukončen až 31. října 2021. Celková délka projektu byla místo 24 měsíců 35.
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí (SUPŠ sklářská VM) dlouhodobě spolupracuje i v projektech Erasmus+ s Kulturním institutem kulturním centrem "Dvoreca" Balchik (DKI KC "Dvoreca") v Bulharsku. Díky spolupráci vznikla myšlenka na tento projekt a navázali jsme kontakty na další dvě organizace, které měly zájem spolupracovat, a koncept projektu je zaujal. Získali jsme významné partnery v Bulharsku a to Archeologický institut a muzeem při bulharské Akademii věd (NAIM-BAN) a Muzeum moderního umění (MAV) v rumunském městě Galati. Partnerské organizace tak svým zaměřením přispěly k naplnění naplánovaných cílů projektu. Každý z partnerů obsáhl období, na které se specializuje. Partnerské organizace zapojily do projektu vždy dva dospělé účastníky, kteří vytvořili pracovní tým a společně realizovali celý projekt. Za SUPŠ sklářskou VM byli v projektu zapojeni dva pedagogové se specializací na jazyky a odborné předměty, NAIM-BAN nominovala dva archeology, kteří vedou archeologické týmy a provádí výzkum, za MAV se do projektu zapojila kurátorka a historik umění a zároveň ředitel muzea, DKI KC "Dvoreca" zastupovala ředitelka organizace a odborníci na zachování a obnovu kulturních památek. V projektu jsme si vytyčili sedm cílů, které se nám podařilo díky dobré spolupráci naplnit. Zaměřili jsme se na rozvoj a další prohlubování spolupráce mezi uměleckými institucemi v Evropské unii, propagaci hodnotných uměleckých sbírek, seznámení s muzejní prací, přenos zkušeností od odborníků na účastníky projektu, do vzdělávacích programů školy a zpětně z účastníků na odborníky, zvýšení odborných kompetencí žáků a pedagogů, komunikační dovednosti v cizím jazyce a zvýšení prestiže institucí.
V průběhu projektu jsme uskutečnili dvě mezinárodní projektová setkání (M1 a M2) a celkem sedm mezinárodních vzdělávacích aktivit. Jednalo se o tři kombinované mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě (C1, C2, C3) a čtyři krátkodobé společné školení pracovníků (C4, C5, C6, C7). Vzdělávací aktivity byly propojené programem a obsahem a účastnili se jich společně žáci SUPŠ sklářské VM a zástupci jednotlivých organizací. 
Aktivity C1 a C5 proběhly v NAIM-BAN, Sofie, Bulharsko. Věnovali jsme se materiálům a technologickým postupům z období antiky a středověku a díky účasti aktivních archeologů jsme mohli zkoumat a pracovat přímo s archeologickými nálezy. Přednášek a workshopů se účastnilo 10 žáků a 8 dospělých účastníků.
Druhý blok vzdělávacích aktivit připravilo MAV, Galati v Rumunsku - C2 a C6. Program byl zaměřen na moderní umění 20. a 21. století a využívání nových i tradičních materiálů a technologických postupů nejen umělci, ale i v prostředí uměleckých škol. Aktivit se zúčastnilo 12 žáků a 8 dospělých účastníků.
Po neplánované pauze způsobené šířením viru SARS-CoV-2 a pandemické situace, která znemožnila cestování, jsme zůstali pouze ve fázích plánování a přesouvání termínu.
Nakonec se podařilo uskutečnit i poslední aktivity. Vzdělávací aktivity C3 a C7 proběhly v DKI KC "Dvoreca", Balchik v Bulharsku. Zaměřeny byly na uchování kulturního dědictví, práci restaurátorů a využívání IT technologií. Aktivit se zúčastnilo 11 žáků a 8 dospělých účastníků.
Dopad projektu spatřujeme hlavně v odborném profesním a osobním rozvoji všech zúčastněných osob. Podařilo se nám navázat řadu nových kontaktů a vytvořit kooperující tým, který zajišťoval hladký průběh projektu a vysokou odbornost přednášek a workshopů. Vznikly webové stránky, kde jsou zveřejněny přednášky a materiály vytvořené v průběhu projektu. 
Projektové aktivity také přispěly k zviditelnění jednotlivých institucí a ukázaly, že mezinárodní spolupráce v projektu Erasmus+ má velký vliv na vnímání přesahu jednotlivých institucí do vzdělání, kultury a ochrany umění.
Společně s našimi partnery jsme se shodli na tom, že jedním z největších dopadů projektu bylo, že účastníkům poskytl příležitost seznámit se s obory, jako je archeologie, muzejnictví a kurátorství, a rozšířil tak jejich profesní možnosti. Získání nových kontaktů, úspěšná týmová práce je dobrým základem pro další projekty v rámci EU i mimo ni.
<
autoři: Hofmannová Kateřina, Kolčeva Krasimira
PREZENTACE: